May 20, 2022

Nə qədər səmimi olursunuz olun, zi­yarət edəcəyiniz in­san­ları əv­vəl­cədən məlumatlan­dır­maq lazımdır. Əsas prin­sip dəvətsiz qonaq olma­maq­dır. Ziyarətin – qonaq getməyin...

İnsanın davranışı və danışığı onun mədə­niy­yətinin göstəricisidir. Dav­ra­nış və nə­zakət qaydala­rı­na riayət et­mək digər insan­la­ra hör­mət etmək deməkdir. Bu, onların...